ഇന്ന് വിജയദശമി. അറിവിന്റെ ഹരിഃശ്രീ കുറിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ; ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തില്ല.

ഗുരുവായൂർ: ഇന്ന് വിജയദശമി. അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുരുന്നകൾ. കോറോണ കാലത്ത് കർശന ജാഗ്രതയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുക. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാരംഭത്തിന്...

ഇന്ന് വിജയദശമി. അറിവിന്റെ ഹരിഃശ്രീ കുറിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ; ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തില്ല.

ഗുരുവായൂർ: ഇന്ന് വിജയദശമി. അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുരുന്നകൾ. കോറോണ കാലത്ത് കർശന ജാഗ്രതയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുക. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാരംഭത്തിന്...

ഇന്ന് മഹാനവമി

ഇന്ന് മഹാനവമി. മഹാനവമിയോടെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച വിവിധ പൂജകളും ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. പുസ്തക പൂജയ്ക്കും, ആയുധ പൂജയ്ക്കുമായി വിശ്വാസികൾ...

LATEST UPDATES

LOCAL NEWS