ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവം 2021 ; നാളെ ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം

ഗുരുവായൂർ: ക്ഷേത്രത്തിൽ സഹസ്രകലശത്തിന്റെ തത്ത്വഹോമവും തത്ത്വകലശാഭിഷേകവും തിങ്കളാഴ്‌ച നടക്കും. സഹസ്രകലശവും വിശേഷ ബ്രഹ്മകലശവും ചൊവ്വാഴ്‌ച ഗുരുവായൂരപ്പന് അഭിഷേകമാകും.

തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ തത്ത്വഹോമം ശ്രീലകമുന്നിലെ നമസ്‌കാരമണ്ഡപത്തിലാണ് നടക്കുക. ശീവേലിക്കുശേഷം ഏഴിന് ഹോമാഗ്നി ജ്വലിക്കും. പ്രപഞ്ചതത്ത്വങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഹോമം നടത്തിയശേഷം ഹോമസമ്പാദം പൂജിച്ച കലശത്തിലാക്കും. തത്ത്വകലശം വലിയപാണി കൊട്ടുന്നതോടെ ശ്രീലകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കും. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് തന്ത്രി അഭിഷേകച്ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കും. ചൊവ്വാഴ്‌ച ആയിരം കലശം ആടിയശേഷം ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകവും നടക്കും.

സഹസ്രകലശപൂജയ്ക്ക് കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഞായറാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം 975 വെള്ളിക്കുംഭങ്ങളും 26 സ്വർണക്കുംഭങ്ങളും നിരത്തി. പത്മമിട്ട് പീഠം വിരിച്ച് കുംഭങ്ങൾ നൂലുചുറ്റിയാണ് കമിഴ്‌ത്തിവെച്ചത്. തിങ്കളാഴ്‌ച 1001 കുംഭങ്ങളിലും ദ്രവ്യങ്ങൾ നിറച്ച് പൂജിക്കും. രാത്രി കലശാധിവാസത്തിനുശേഷം ചൊവ്വാഴ്‌ച നടക്കുന്ന സഹസ്രകലശാഭിഷേകത്തിന് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുവാദം വാങ്ങുന്ന ചടങ്ങും ഉണ്ടാകും.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ശീവേലി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം കലശം അഭിഷേകം തുടങ്ങും. അവസാനം ബ്രഹ്മകലശം വാദ്യത്തോടെ കൂത്തമ്പലത്തിൽനിന്ന് നാലമ്പലത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യും. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ ശാന്തിഹോമങ്ങളായിരുന്നു. ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുമുമ്പ് ഹോമകലശാഭിഷേകവും നടന്നു.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *