പദ്ധതി നിർവഹണത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത്‌ രണ്ടാംസ്ഥാനം

ഗുരുവായൂർ: പദ്ധതിനിർവഹണത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം. പദ്ധതി വിഹിതത്തിന്റെ 71.07 ശതമാനവും വിനിയോഗിച്ചാണ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ തിളങ്ങിയത്. 16 കോടിയുടെ പദ്ധതികളിൽ 11.37 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.

വളാഞ്ചേരി നഗരസഭയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. കുന്നംകുളം നഗരസഭ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 70.02 ശതമാനമാണ് കുന്നംകുളത്ത് ചെലവഴിച്ചത്. യഥാസമയങ്ങളിൽ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നേറാനായി. കഴിഞ്ഞ തവണ ശുചിത്വ പദ്ധതികളുടെ നിർവഹണത്തിലും ഗുരുവായൂരിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തിളങ്ങാനായി.

ഗുരുവായൂരിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്‌. അമൃത് പദ്ധതി പ്രകാരം 203 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഗുരുവായൂരിന് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. അതിൽ 123 കോടി രൂപയുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ പദ്ധതികളുടെ നിർമാണവും വേഗത്തിലാണെന്ന്‌ ചെയർമാൻ എം. കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *