പച്ചമരത്തണലിൽ മെഹ്ദി ആസാദിന്റെ സംഗീത മഴയിൽ നനഞ്ഞ് ഗുരുവായൂർ

ഗുരുവായൂർ: ഇ.എം.എസ് സ്ക്വയറിൽ മെഹ്ദി ആസാദിന്റെ ഗസലോടെ ‘പച്ചമരത്തണലി’ൽ സംഗീത മഴ. ആസ്വദിച്ച് ഗുരുവായൂർ. നഗരസഭയുടെ സാംസ്കാരിക സായാഹ്ന പരിപാടിയാണ് പച്ചമരത്തണൽ. നഗരസഭ കഴിഞ്ഞ കൗൺസിൽ ആണ് പരിപാടി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സാഹചര്യം മാറിയതിനെ തുടർന്നാണ് പരിപാടി തുടങ്ങിയത്.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *