ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റു കൂട്ടാൻ പ്രീമിയം ബ്രാൻ്റ് Le Cakez ൻ്റെ സ്പെഷൽ കേക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു.

Read Also : ക്ഷേത്രനഗരിക്ക് തിലകകുറി ചാർത്തി സ്വർണ്ണ പ്രഭയിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോൾഡ് & ഡയമണ്ട്‌സും വിലാസ് പാട്ടീലും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *