ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 204 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ജില്ലയിലെ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ:

 1. സമ്പർക്കം- എരുമപ്പെട്ടി – 25 സ്ത്രീ
 2. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 1 പെൺകുട്ടി.
 3. സമ്പർക്കം- ആടാട്ട് – 22 പുരുഷൻ.
 4. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 29 സ്ത്രീ.
 5. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 64 പുരുഷൻ.
 6. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 9 ആൺകുട്ടികൾ
 7. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 2 ആൺകുട്ടികൾ
 8. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 7 ആൺകുട്ടികൾ
 9. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 26 പുരുഷൻ.
 10. സമ്പർക്കം- മണലൂർ – 54 പുരുഷൻ.
 11. സമ്പർക്കം- മണലൂർ – 22 സ്ത്രീ.
 12. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 38 പുരുഷൻ.
 13. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി – 8 ആൺകുട്ടി.
 14. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി – 31 സ്ത്രീ.
 15. സമ്പർക്കം- കോടശ്ശേരി – 7 പെൺകുട്ടി.
 16. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 25 സ്ത്രീ.
 17. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 2 ആൺകുട്ടി.
 18. സമ്പർക്കം- അയ്യന്തോൾ – 16 പെൺകുട്ടി.
 19. സമ്പർക്കം- പുല്ലഴി – 43 സ്ത്രീ.
 20. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് – 55 പുരുഷൻ.
 21. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 34 പുരുഷൻ.
 22. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 36 സ്ത്രീ.
 23. സമ്പർക്കം- നെന്മണിക്കര – 40 സ്ത്രീ.
 24. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 85 പുരുഷൻ.
 25. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ – 33 സ്ത്രീ.
 26. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 42 പുരുഷൻ.
 27. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 9 പെൺകുട്ടി.
 28. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 60 സ്ത്രീ.
 29. സമ്പർക്കം- കൂർക്കഞ്ചേരി – 33 സ്ത്രീ.
 30. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 7 ആൺകുട്ടി.
 31. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 32 സ്ത്രീ.
 32. സമ്പർക്കം- ചുണ്ടൽ – 52 പുരുഷൻ.
 33. സമ്പർക്കം- വെള്ളാനിക്കര -29 പുരുഷൻ.
 34. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 57 പുരുഷൻ.
 35. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 31 പുരുഷൻ.
 36. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 23 സ്ത്രീ.
 37. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് – 29 പുരുഷൻ.
 38. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 22 പുരുഷൻ.
 39. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 53 സ്ത്രീ.
 40. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 37 പുരുഷൻ.
 41. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി – 55 പുരുഷൻ.
 42. സമ്പർക്കം- ചേർപ്പ് – 35 പുരുഷൻ.
 43. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി – 41 പുരുഷൻ.
 44. സമ്പർക്കം- കാടുകുറ്റി – 68 പുരുഷൻ.
 45. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 17 ആൺകുട്ടി.
 46. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 57 പുരുഷൻ.
 47. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 23 പുരുഷൻ.
 48. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 85 സ്ത്രീ.
 49. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 56 സ്ത്രീ.
 50. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 53 സ്ത്രീ.
 51. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി – 16 ആൺകുട്ടി.
 52. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി – 13 പെൺകുട്ടി.
 53. സമ്പർക്കം- കൊരട്ടി – 40 സ്ത്രീ.
 54. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 28 പുരുഷൻ.
 55. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 28 പുരുഷൻ.
 56. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 28 പുരുഷൻ.
 57. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 25 പുരുഷൻ.
 58. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചരി – 20 പുരുഷൻ.
 59. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 45 പുരുഷൻ.
 60. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 48 പുരുഷൻ.
 61. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 56 പുരുഷൻ.
 62. സമ്പർക്കം- വേലൂക്കര – 69 പുരുഷൻ.
 63. സമ്പർക്കം- കൊടുമൺ – 25 സ്ത്രീ.
 64. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 6 ആൺകുട്ടി.
 65. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 10 ആൺകുട്ടി.
 66. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 29 സ്ത്രീ.
 67. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 50 സ്ത്രീ.
 68. സമ്പർക്കം- പാണഞ്ചേരി – 25 പുരുഷൻ.
 69. സമ്പർക്കം- വല്ലച്ചിറ – 29 സ്ത്രീ.
 70. സമ്പർക്കം- അവണിശ്ശേരി – 29 പുരുഷൻ.
 71. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 24 പുരുഷൻ.
 72. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 23 സ്ത്രീ.
 73. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപുരം – 27 പുരുഷൻ.
 74. സമ്പർക്കം- അരണട്ടുകര – 25 പുരുഷൻ.
 75. സമ്പർക്കം- അരണട്ടുകര – 17 പെൺകുട്ടി
 76. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 12 ആൺകുട്ടി.
 77. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 16 ആൺകുട്ടി.
 78. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 38 സ്ത്രീ.
 79. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 8 പെൺകുട്ടി.
 80. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 37 സ്ത്രീ.
 81. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 65 സ്ത്രീ.
 82. സമ്പർക്കം- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട – 25 പുരുഷൻ സ്ത്രീ.
 83. സമ്പർക്കം- പുത്തൻ ചിറ – 13 ആൺകുട്ടി.
 84. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ – 51സ്ത്രീ.
 85. സമ്പർക്കം- ഇരിഞ്ഞാലക്കുട – 48 പുരുഷൻ.
 86. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് – 69 സ്ത്രീ.
 87. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് – 2 ആൺകുട്ടി.
 88. സമ്പർക്കം- അടാട്ട് – 23സ്ത്രീ.
 89. സമ്പർക്കം- കുന്ദംകുളം – 58 സ്ത്രീ.
 90. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 16 പെൺകുട്ടി.
 91. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 47 പുരുഷൻ.
 92. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 26 സ്ത്രീ.
 93. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 47 സ്ത്രീ.
 94. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ – 5 ആൺകുട്ടി.
 95. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 34 പുരുഷൻ.
 96. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 42 പുരുഷൻ.
 97. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 22 പുരുഷൻ.
 98. സമ്പർക്കം- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 50 പുരുഷൻ.
 99. സമ്പർക്കം- വാടാനപ്പിള്ളി – 8 പെൺകുട്ടി.
 100. ഉറവിടമറിയാത്ത – കാറളം – 23 സ്ത്രീ.
 101. ഉറവിടമറിയാത്ത തെക്കുംകര സ്വദേശി – 45 പുരുഷൻ.
 102. ഉറവിടമറിയാത്ത പടിയൂർ സ്വദേശി – 62 പുരുഷൻ.
 103. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കേക്കാട് സ്വദേശി – 25 സ്ത്രീ.
 104. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 21 സ്ത്രീ.
 105. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 57 പുരുഷൻ.
 106. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 39 പുരുഷൻ.
 107. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 43 പുരുഷൻ.
 108. ഉറവിടമറിയാത്ത പാറളം – 35 പുരുഷൻ.
 109. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി – 25 സ്ത്രീ.
 110. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി – 57 സ്ത്രീ.
 111. ഉറവിടമറിയാത്ത വള്ളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 112. ഉറവിടമറിയാത്ത കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 25 സ്ത്രീ.
 113. ഉറവിടമറിയാത്ത തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 36 പുരുഷൻ.
 114. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി – 17 ആൺകുട്ടി.
 115. ഉറവിടമറിയാത്ത ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 43 പുരുഷൻ.
 116. ഉറവിടമറിയാത്ത വലപ്പാട് സ്വദേശി – 52 പുരുഷൻ.
 117. ഉറവിടമറിയാത്ത എം.ജി. കാവ് സ്വദേശി – 39 സ്ത്രീ.
 118. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 40 പുരുഷൻ
 119. ഉറവിടമറിയാത്ത എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി – 37 സ്ത്രീ
 120. ഉറവിടമറിയാത്ത കാലടി സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ
 121. ഉറവിടമറിയാത്ത നടത്തറ സ്വദേശി – 44 പുരുഷൻ
 122. ഉറവിടമറിയാത്ത വെള്ളാംങ്കല്ലൂർ സ്വദേശി – 22 സ്ത്രീ.
 123. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 4 ആൺകുട്ടി.
 124. ഉറവിടമറിയാത്ത പുത്തൂർ സ്വദേശി – 24 സ്ത്രീ.
 125. ഉറവിടമറിയാത്ത മനക്കുളങ്ങര സ്വദേശി – 58 സ്ത്രീ.
 126. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – മറ്റത്തൂർ -29 പുരുഷൻ.
 127. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – മറ്റത്തൂർ – 50 പുരുഷൻ.
 128. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൂർ – 42പുരുഷൻ.
 129. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – മേലൂർ – 40 പുരുഷൻ.
 130. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – മേലൂർ – 65 പുരുഷൻ.
 131. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – മേലൂർ – 8 ആൺകുട്ടി.
 132. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – പരിയാരം – 24 പുരുഷൻ
 133. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – കോടശ്ശേരി – 52 പുരുഷൻ
 134. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – കൊടകര – 27 പുരുഷൻ
 135. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – തെക്കുംകര – 45 പുരുഷൻ.
 136. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – തെക്കുംകര – 68 പുരുഷൻ.
 137. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – കൈപ്പറമ്പ് – 55 പുരുഷൻ.
 138. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചേരി – 54 സ്ത്രീ.
 139. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – തെക്കുകര – 44 സ്ത്രീ.
 140. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – തൃശ്ശൂർ – 50 പുരുഷൻ
 141. സ്പിന്നിങ്ങ് മിൽ വാഴാനി ക്ലസ്റ്റർ – തെക്കുകര – 45 പുരുഷൻ.
 142. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – ഏങ്ങണ്ടിയൂർ – 32 പുരുഷൻ.
 143. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 17 ആൺകുട്ടി.
 144. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 63 സ്ത്രീ.
 145. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 37 സ്ത്രീ.
 146. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 48 സ്ത്രീ.
 147. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 23 സ്ത്രീ.
 148. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – വാടനപ്പിള്ളി – 3 പെൺകുട്ടി.
 149. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – പാവറട്ടി – 2 ആൺകുട്ടി.
 150. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – പാവറട്ടി – 2 പെൺകുട്ടി.
 151. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – തൃശ്ശൂർ – 23 സ്ത്രീ.
 152. വാടനപ്പള്ളി ജനതാ ക്ലസ്റ്റർ – തൃശ്ശൂർ – 50 സ്ത്രീ.
 153. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 22 പുരുഷൻ.
 154. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 42 സ്ത്രീ.
 155. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 7 ആൺകുട്ടി.
 156. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 50 പുരുഷൻ.
 157. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 12 പെൺകുട്ടി.
 158. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 12 ആൺകുട്ടി.
 159. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 53 പുരുഷൻ.
 160. അംബേദ്കർ കോളനി ക്ലസ്റ്റർ – വേലൂക്കര – 58 പുരുഷൻ.
 161. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 10 മാസം പെൺകുട്ടി.
 162. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 25 സ്ത്രീ
 163. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 28 സ്ത്രീ
 164. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- കോലഴി – 45 സ്ത്രീ
 165. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 56 സ്ത്രീ
 166. ദയ ക്ലസ്റ്റർ – വലപ്പാട് – 57 പുരുഷൻ
 167. ദയ ക്ലസ്റ്റർ – മാടക്കത്തറ – 55 സ്ത്രീ.
 168. ദയ ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 45 സ്ത്രീ
 169. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ – 5 ആൺകുട്ടി
 170. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ – 58 പുരുഷൻ.
 171. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പാവറട്ടി – 44 സ്ത്രീ
 172. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരവൂർ – 53 സ്ത്രീ
 173. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വരന്തരപ്പിള്ളി – 74 സ്ത്രീ
 174. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ – 3 ആൺകുട്ടി
 175. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ – 28 സ്ത്രീ
 176. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ – 58 സ്ത്രീ
 177. അമല ക്ലസ്റ്റർ-മാടക്കത്തറ – 28 പുരുഷൻ.
 178. അമല ക്ലസ്റ്റർ- അവണൂർ – 51 സ്ത്രീ.
 179. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 48 പുരുഷൻ.
 180. അമല ക്ലസ്റ്റർ- തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 46 പുരുഷൻ.
 181. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വിൽവട്ടം – 46 പുരുഷൻ.
 182. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- പനമുക്ക് – 37 പുരുഷൻ.
 183. തമിഴ്‌നാട് – ദേശമംഗലം – 35 പുരുഷൻ
 184. കുവൈറ്റ് – കൊരട്ടി – 35 സ്ത്രീ.
 185. കുവൈറ്റ് – പുത്തൂർ – 29 പുരുഷൻ.
 186. കുവൈറ്റ് – പുത്തൂർ – 32 പുരുഷൻ.
 187. കുവൈറ്റ് – കുഴൂർ – 32 സ്ത്രീ.
 188. ദുബായ് – കൊടുങ്ങല്ലൂർ – 36 സ്ത്രീ.
 189. ഷാർജ – മുല്ലശ്ശേരി – 29 പുരുഷൻ.
 190. ഷാർജ – പുത്തൻചിറ- 26 പുരുഷൻ.
 191. ആസം – വരവൂർ – 22 പുരുഷൻ
 192. ആസം – വരവൂർ – 32 പുരുഷൻ
 193. അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് വന്ന തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി – 26 പുരുഷൻ
 194. ആസം – തൃശ്ശൂർ – 18 ആൺകുട്ടി.
 195. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – കടവല്ലൂർ – 51 സ്ത്രീ
 196. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – എം.ജി കാവ് – 57 സ്ത്രീ
 197. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക (പ്രൈവറ്റ്) – മണലൂർ – 29 സ്ത്രീ
 198. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – കോഴിക്കോട് – 29 സ്ത്രീ
 199. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – കോഴിക്കോട് – 27 സ്ത്രീ
 200. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – ആലപ്പുഴ – 27 സ്ത്രീ
 201. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – ഇരിഞ്ഞാലക്കുട – 30 സ്ത്രീ
 202. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – വലപ്പാട് – 20 സ്ത്രീ
 203. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – ചാഴൂർ – 23 സ്ത്രീ
 204. ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – വരന്തരപ്പിള്ളി- 22 സ്ത്രീ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here