ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രതിനുമുന്നിൽ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൂക്കളം അത്തം മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള 10 ദിവസങ്ങളിലുള്ള പൂക്കളം guruvayoorOnline.com മിലൂടെ…

അത്ത ദിന പൂക്കളം – Day 1– 22/08/2020
ചിത്തിര ദിന പൂക്കളം – Day 2- 23/08/2020
ചോതി ദിന പൂക്കളം – Day 3- 24/08/2020
വിശാഖ ദിന പൂക്കളം – Day 4- 25/08/2020
അനിഴ ദിന പൂക്കളം – Day 5 – 26/08/2020
തൃക്കേട്ട ദിന പൂക്കളം – Day 6 – 27/08/2020
മൂല ദിന പൂക്കളം – Day 7 – 28/08/2020
പൂരാടം ദിന പൂക്കളം – Day 8 – 29/08/2020
ഉത്രാട ദിന പൂക്കളം – Day 9– 30/08/2020
തിരുവോണ ദിന പൂക്കളം – Day 10– 31/08/2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here