സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള പിഴയും എസ്.എം.എസ്. നിരക്കുകളും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി എസ്.ബി.ഐ.

ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ബാങ്ക് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ബാങ്കിന്റെ 44 കോടി വരുന്ന സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുടമകൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽത്തന്നെ എസ്.ബി.ഐ. തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.

സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രതിമാസ ശരാശരിയായി മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയത് 3,000 രൂപയും അർധനഗരങ്ങളിൽ 2,000 രൂപയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ 1,000 രൂപയും വേണമെന്നായിരുന്നു എസ്.ബി.ഐ. നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതു പാലിക്കാതിരുന്നാൽ അഞ്ചുരൂപ മുതൽ 15 രൂപ വരെ പിഴയും നികുതിയും ഈടാക്കിയിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here