പത്തുമലയിലും കവളപ്പാറയിലും ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ പുനരധിവാസം നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനായിട്ടാണ് കേന്ദ്രം നൽകുന്ന ഫണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയണം
കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ..

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here