ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 9 പെൺകുട്ടി.

ADVERTISEMENT

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 15 ആൺകുട്ടി.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 21 സ്ത്രീ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 42 സ്ത്രീ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- അളഗപ്പനഗർ – 33 സ്ത്രീ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 47 സ്ത്രീ.

മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 4 മാസം ആൺകുട്ടി.

പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 58 സ്ത്രീ.

പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ -65 സ്ത്രീ.

പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ -37 സ്ത്രീ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട(ജി.എച്ച്) ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 11 ആൺകുട്ടി.

പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- പോർക്കുളം – 74 സ്ത്രീ.

സമ്പർക്കം- പടിയൂർ – 45 സ്ത്രീ.

സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 41 പുരുഷൻ.

സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 48 സ്ത്രീ.

സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 53 പുരുഷൻ.

ഉറവിടമറിയാത്ത ചാവക്കാട് സ്വദേശി – 20 പുരുഷൻ.

ഉറവിടമറിയാത്ത അവണ്ണിശ്ശേരി സ്വദേശി – 36 സ്ത്രീ.

സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 31 പുരുഷൻ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – എളവളളി സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂർ സ്വദേശി – 41 സ്ത്രീ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂർ സ്വദേശി – 47 സ്ത്രീ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – ചൂലിശ്ശേരി സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – അടാട്ട് സ്വദേശി – 48 സ്ത്രീ.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here