ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ നിങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ വാർത്തകളും, വിശേഷങ്ങളും നേരത്തെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന്, വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള guruvayoor⭕nline.com ൻ്റെ WhatsApp Group കളിൽ അംഗമാകാം.

വാർത്തകളും,
വിശേഷങ്ങളുമായി..
ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന്…
guruvayoorOnline.com

GOL NEWS DESK
Ranjith P Devadas: 9526100091
Prem G Menon: 9446727782
Sajeev Kumar M K: 9605891070
news@guruvayooronline.com


വാർഡ് 01 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward01.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 02 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward02.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 03 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward03.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 04 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward04.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 04 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward05.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 06 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward06.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 07 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward07.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 08 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward08.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 09 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward09.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 10 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward10.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 11 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward11.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 12 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward12.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 13 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward13.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 14 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward14.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 15 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward15.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 16 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward16.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 17 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward17.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 18 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward18.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 19 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward19.guruvayoorOnline.com

വാർഡ് 20 ലെ വാർത്താഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകാൻ…
WhatsApp – ward20.guruvayoorOnline.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here