ശക്തൻ നഗർ മാർക്കറ്റിലെ വ്യാപാരിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു

തൃശൂർ ⬤ രണ്ട് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ചിട്ട ശക്തൻ നഗർ മാർക്കറ്റിൽ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് കട തുറന്ന വ്യാപാരിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മാർക്കറ്റിലെ പഴം പച്ചക്കറി വ്യാപാരിക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here