കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ /വാർഡുകൾ പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1 രായരങ്ങോത്ത്

കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുഴുവൻ വാർഡുകളും

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ

10 മുണ്ടിക്കൽതാഴം
42 നല്ലളം
54 കപ്പക്കൽ

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

17 കച്ചേരി

പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

20 നെല്ലേരി മാണിക്കോത്ത്

കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

13 മുക്കിലങ്ങാടി

ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

13 കുമാരസ്വാമി