കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ /വാർഡുകൾ പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ /വാർഡുകൾ പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ചോറോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1 രായരങ്ങോത്ത്

കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

മുഴുവൻ വാർഡുകളും

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ

10 മുണ്ടിക്കൽതാഴം
42 നല്ലളം
54 കപ്പക്കൽ

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റി

17 കച്ചേരി

പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

20 നെല്ലേരി മാണിക്കോത്ത്

കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

13 മുക്കിലങ്ങാടി

ചേളന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

13 കുമാരസ്വാമി

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button