എംപീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

തൃശൂർ ⬤ പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ എസ്എസ്എൽസി, ഹയർസെക്കണ്ടറി, പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എംപി സമ്മാനിക്കുന്ന എംപീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ADVERTISEMENT

തൃശ്ശൂർ പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അതാതു വിദ്യാലയങ്ങൾ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശ്ശൂർ പാർലിമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരാവുകയും മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എസ്എസ്എൽഎസി, ഹയർ സെക്കണ്ടറി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടുകയും ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളോ രക്ഷിതാക്കളോ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ 31 ന് മുമ്പായി 9605041515 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ടി.എൻ. പ്രതാപൻ എംപി യുടെ പത്രകുറ്റപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here