യാത്ര തിരിച്ചത്ഭാരതത്തിന്റെ സൈനിക ശക്തിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകാൻ… റാഫേൽ

റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക്… 5 റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഭാരതത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് . ഭാരതത്തിന്റെ സൈനിക ശക്തിക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകാൻ… റാഫേൽ

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here