ന്യൂഡൽഹി: കിഫ്‌ബി തട്ടിപ്പാണെന്ന കോൺഗ്രസ്സ് സംസ്ഥാന ബിജെപി വാദങ്ങളെ നിഷ്ക്കരുണം തള്ളി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നബാർഡിന്റെ വായ്പ വീണ്ടും കിഫബിക്ക് അനുവദിച്ചു. കെ-ഫോൺ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി 1061.73 കോടി രൂപയാണ് NIDA ലോണായി നബാർഡ് അംഗീകരിച്ചത്. ഇതിന്റെ അനുമതി പത്രം കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറി. മറ്റു വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നബാർഡിന്റെയും കിഫ്ബിയുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചർച്ച ചെയ്യും.

ADVERTISEMENT

30000-ത്തിൽ അധികം വരുന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുള്ള കേരള ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് നെറ്റ് വർക് (കെ- ഫോൺ) എന്ന ബൃഹദ് പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയാണ് നബാർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് (നിഡ) ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1061.73 കോടി രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചത്.1516.76 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന മൊത്തം ചിലവ്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയും തുടർന്നുള്ള ലോക്ഡൗണും മൂലം ലോകമെങ്ങും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേളയിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ കെ- ഫോണിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വായ്പ ലഭ്യമായത് പ്രോത്സാഹനജനകമാണ്. കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനമടക്കമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് നേരത്തേയും കിഫ്ബിക്ക് നബാർഡ് വായ്പ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധനസമാഹരണ-വിനിയോഗ രീതികളിലും പദ്ധതി നിർവഹണത്തിലുമുള്ള കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയുമാണ് ഈ കഠിന കാലത്തും ഇത്തരമൊരു വായ്പ കരഗതമാകുന്നതിന് സഹായിച്ചതെന്ന് കിഫ്ബി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here