പാലയൂർ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ആയി സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷവും കാരുണ്യ സ്പർശവും എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
പാലയൂർ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പ് ഓൺലൈൻ ആയി സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷവും കാരുണ്യ സ്പർശവും എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.

Chavakkad ⬤ Palayur Community Group organized an online program called Independence Day Celebration and Touch of Mercy. The event started at 10 am and was inaugurated by Girija Teacher, Headmistress, Kunnampulli School. Abbas welcomed the gathering which was presided over by 13th Ward Councilor Shahina Salim.

ADVERTISEMENT

Revered Gayatri Mash, eminent painter and cultural activist, delivered the keynote address on “Dream and Reality of Independent India” and was accompanied by District Registrar Owat Satish. Salam Skynet, Janish CM, and Advocate Moinuddin, Sudhir Panicker and Vinesh Chenchery, Console Representatives, handed over the Dialysis Grant to the Console Medical Charitable Trust, which serves our country in a charitable work to help dialysis patients. Anas CA also thanked.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here