ഗുരുവായൂർ: ശതാഭിക്ഷിക്തനായ ചൊവല്ലൂർ ക്യഷ്ണൻകുട്ടിയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മെമ്പർ എ. വി. പ്രശാന്ത് സ്നേഹാദരം നൽകി. ചൊവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് ശതാഭിഷിക്തനായ ഗുരുസ്ഥാനീയൻ കൊച്ചപ്പേട്ടന് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നേർന്ന് പൊന്നാടയണിയിച്ചു,..

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here