ഗുരുവായൂർ: പുതു സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനും നിലവിലെ  സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾ പുതിയ  നയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ സംരംഭങ്ങൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങി  വിജയിപ്പിക്കാമെന്നും കൂടാതെ  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുനിയമങ്ങളെ  കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി നിയമസേവന  സ്ഥാപനമായ  യുവറോണർ ഡോട്ട് ഇൻ ഓൺലൈൻ ( yourhonour.in ) ട്രെയിനിങ്  സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ADVERTISEMENT

ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം  08/07/2020 ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട്  7:00 മണി മുതൽ 9:00 മണി വരെ ആയിരിക്കും. ട്രെയിനിങ്ങിന്  പ്രശസ്ത മാനേജ്മെൻറ് കൺസൾട്ടന്റ്  ഷെഫീഖ്. പി. ഷംസുദ്ധീൻ,  അഭിഭാഷകനായ സുജിത് അയിനിപ്പുള്ളി എന്നിവർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് നേതൃത്വം നൽകും.

രജിസ്ട്രേഷന്  9188645454 എന്ന whatsapp നമ്പറിൽ പേരും വയസ്സും  സ്ഥലവും രേഖപെടുത്തേണ്ടതാണ്.  സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കുള്ള  അവസരവുമുണ്ടായിരിക്കും.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here