ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 27-)0 വാർഡിൽ 10 -)0ക്ലാസ്സ്‌ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ പ്രിയ അനുജന്മാരെ തിരുവെങ്കിടം KSU പ്രവർത്തകർ അനുമോദിച്ചു.. -വിഷ്ണു തിരുവെങ്കിടം അധ്യക്ഷൻ ആയ യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ്‌ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്‌ ബാലൻ വാറനാട്ടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് VK സുജിത്തും കൂടി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു, സ്റ്റാൻജോ, മനീഷ് നീലിമ, വിഷ്ണു വടക്കൂട്ട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here