തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാർജ് വർധനയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം. മിനിമം ചാർജിന് മാറ്റമുണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ചാർജ് വർധന. രണ്ടര കിലോമീറ്ററിന് 8 രൂപയായി ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ 5 കിലോ മീറ്ററിനായിരുന്നു 8 രൂപ ചാർജ്. 5 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇനി 10 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. അതേ സമയം വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യം മന്ത്രിസഭ തള്ളി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here