ചാവക്കാട്: നഗരസഭയിലെ 25 വാർഡുകൾ കണ്ടയിൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. 3, 4 വാർഡുകൾ (കുഞ്ചേരി മേഖല), 19, 20 വാർഡുകൾ (മണത്തല മേഖല), 29, 30 വാർഡുകൾ (കോട്ടപ്പുറം, പുതിയറ മേഖല), എട്ട് വാർഡ് (മമ്മിയൂർ) വാർഡുകൾ ഒഴികെയുള്ള വാർഡുകളെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here