ചാവക്കാട്: അൽഫ പാലിയേററീവ് കെയറിന്റെ ചാവക്കട് ലീങ്ക് സെന്റെറിലേക്ക്  ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 18000 രൂപ അൽഫയുടെ വൈ പ്രസിഡണ്ട് സൈയിനുൽആദിദ്ധീൻക്കാക്ക് നെൽകികൊണ്ട് തെക്കരകത്ത് കരീംഹാജി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here