ചാവക്കാട്: അൽഫ പാലിയേററീവ് കെയറിന്റെ ചാവക്കട് ലീങ്ക് സെന്റെറിലേക്ക്  ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി 18000 രൂപ അൽഫയുടെ വൈ പ്രസിഡണ്ട് സൈയിനുൽആദിദ്ധീൻക്കാക്ക് നെൽകികൊണ്ട് തെക്കരകത്ത് കരീംഹാജി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here