ഗുരുവായൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 1 കോടി ഫല വൃക്ഷ തൈകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൂക്കോട് , തൈക്കാട്, ഗുരുവായൂർ കൃഷി ഓഫീസുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച  പരിപാടിയിൽ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ എം രതി ടീച്ചർ നഗരസഭ പരിധിയിലെ കർഷകർക്ക് ഫലവൃക്ഷ തൈകൾ നൽകി കൊണ്ട് നിർവ്വഹിച്ചു.
വൈസ് ചെയർമാൻ അഭിലാഷ് വി ചന്ദ്രൻ, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ നിർമ്മല കേരളൻ, ടി എസ് ഷെനിൽ, എം പി ഷാഹിന, കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ ഗംഗാദത്തൻ, മഞ്ചു റോഷ്നി കെ, സ്നേഹ വി ജോസ് എന്നിവർ പങ്കാളികളായി 

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here