ന്യൂഡൽഹി : ഭൂമിയുടെ നിഴൽ സൂര്യപ്രകാശത്തെ തടയുമ്പോഴാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ജൂൺ 5 നും ജൂൺ 6 നും ഇടയിൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൻ 2020 ലോകമെമ്പാടും ദൃശ്യമാകും. 2020 ലെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൻ സ്ട്രോബെറി മൂൺ എക്ലിപ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു

എന്താണ് പെൻബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം?

ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നതിനിടയിൽ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ചന്ദ്രൻ പൂർണമായും ഭൂമിയുടെ നിഴലിലാകുന്നതിനെ പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നു. ഭൂമി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ പെൻ‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്നത് ഭൂമി തടയുകയും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതിന്റെ നിഴലിനാൽ മറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പെൻ‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമാണോ?

പെൻ‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നേരിയ മങ്ങൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ. അതിനാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങളിലൂടെ കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല.

ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൻ 2020: കാണാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം

സൂര്യനും ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഏതാണ്ട് നേർരേഖയിൽ വിന്യസിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൻ‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നു. ദി പെൻ‌ബ്രൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം 3 മണിക്കൂർ 18 മിനിറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ദൃശ്യമാകും. ജൂൺ 5 ന് രാത്രി 11:15 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂൺ 6 ന് പുലർച്ചെ 2:34 ന് സമാപിക്കും.

ചന്ദ്ര ഗ്രഹാൻ 2020 ൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

തിന്ന് പാചകം ചെയ്യരുത്
ഇന്ത്യയിൽ, ഗ്രഹാനിലോ ഗ്രഹണത്തിനിടയിലോ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്ന് ആളുകൾ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് ദോഷകരമായ രശ്മികൾ പുറപ്പെടുവിക്കും
വിശുദ്ധ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല സമയമായി ചന്ദ്ര ഗ്രഹാനും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here