ഗുരുവായൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റിയിലെ
ചക്കംകണ്ടത്ത് BJPജില്ലാ പ്രസിഢണ്ട്
KK അനീഷ്കുമാർ സന്ദർശനം നടത്തി
40 വർഷമായി പണി തുടരുന്ന പ്ലാന്റ്
ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കണമെന്നും,
കണ്ടൽകാടുകൾ നശിപ്പിച്ചും
കായൽ നികത്തിയും നടത്തുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന്
അദ്ദ്ദേഹം പറഞ്ഞു…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here