തൃശൂർ: ജൂൺ ഒന്ന് ലോക ക്ഷീരദിനമായി ആചരിക്കും. ക്ഷീര ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാജു www.facebook.com/K.RAJU.minister എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ക്ഷീരകർഷകരുമായി സംവദിക്കും. തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പതാക ഉയർത്തൽ, ഫലവൃക്ഷത്തെ നടീൽ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രീ വകുപ്പ് 1000 ഫലവൃക്ഷത്തൈ ലദ്യമാക്കും.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here