ദുബൈ: വന്ദേഭാരത് മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഈമാസം 26 മുതൽ ജൂൺ നാല് വരെ കേരളത്തിലേക്ക് പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ADVERTISEMENT

മെയ് 26

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep-11:50, Arr- 17:25)
 2. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 3. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 13:20, Arr- 19:00)
 4. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 6. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)
 7. അബൂദബി-കണ്ണൂർ (Dep- 17:30, Arr- 23:00)

മെയ് 27

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep-11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 4. അബൂദബി-കൊച്ചി (Dep- 13:50, Arr- 19:25)
 5. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 6. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)

മെയ് 28

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep-11:50, Arr-17:25)
 2. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep-12:50, Arr-18:00)
 3. അബൂദബി-കൊച്ചി (Dep-13:50, Arr-19:25)
 4. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep-15:20, Arr- 21:00)
 5. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep-17:20, Arr- 23:00)

മെയ് 29

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 4. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 6. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)

മെയ് 30

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 3. അബൂദബി-കൊച്ചി (Dep- 13:50, Arr- 19:25)
 4. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)

മെയ് 31

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 4. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 6. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)

ജൂൺ 1

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 3. അബൂദബി-കൊച്ചി (Dep- 13:50, Arr- 19:25)
 4. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. അബൂദബി-കണ്ണൂർ- മംഗലാപുരം (Dep- 16:30, Arr- 22:00- 23:40)
 6. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)

ജൂൺ 2

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 4. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 5. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00)
 6. അബൂദബി-കണ്ണൂർ (Dep- 17:30, Arr- 23:00)

ജൂൺ 3

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep-11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-കണ്ണൂർ (Dep- 12:50, Arr- 18:00)
 4. അബൂദബി-കൊച്ചി (Dep- 13:50, Arr- 19:25)
 5. ദുബൈ-കോഴിക്കോട് (Dep- 15:20, Arr- 21:00)
 6. അബൂദബി-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 15:20, Arr- 21:00)

ജൂൺ 4

 1. ദുബൈ-കൊച്ചി (Dep- 11:50, Arr- 17:25)
 2. അബൂദബി- കോഴിക്കോട് (Dep- 12:20, Arr- 18:00)
 3. ദുബൈ-തിരുവനന്തപുരം (Dep- 17:20, Arr- 23:00

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here