ശ്രീ കാശിയമ്മ (കാശിമഠം) കൊടുങ്ങലൂരമ്മയുടെ ദർശ്ശനം ലഭിച് 18 വർഷമായി തമ്പൂല ജോതിഷത്തിലൂടെ ഏവരുടെയും ജോലി, വിവാഹം, വ്യാപാരം തുടങ്ങി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം നിർദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here