ഗുരുവായൂർ: സി.പി.എം പേരകം ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി. വാർഡ് കൗൺസിലർ പ്രസീത മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രദേശത്തെ 850 ഓളം വീടുകളിലേക്കാണ് പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here