മാനസികമായും ശാരീരികമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഹീലിങ്ങിലൂടെ പരിഹാരം നൽകുന്നു. തന്ത്ര വിധി പ്രകാരം കാലടി ഹരി സ്വാമിയെ ഇപ്പോൾ online ആയി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here