പ്രശസ്ഥ ജോതിഷ പണ്ഡിതൻ ശ്രീ മധു ശക്തിധര പണിക്കർ ഇപ്പോൾ guruvayoorOnline.com ലൂടെ ജോതിഷ പരമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം ‘ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ജാതകം, പൊരുത്തം, അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നം, തുടങ്ങി ജോതിഷ പരമായ മറ്റു പ്രശ്ന ചിന്തകൾക്കുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് താഴെയുള്ള ഫോം ഉപയോഗിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here