ഗുരുവായൂർ: തിരുവെങ്കിടാചലപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ മെയ് 4 (ഏപ്രിൽ 29ന് കൊടികയറ്റം ) കൂടിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ബ്രഹ്മോത്സവം കൊറൊണാനിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് കൊണ്ടു് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവഹികളായ ശശി വാറണാട്ട് ( പ്രസിഡണ്ട്), പ്രഭാകരൻ മണ്ണൂർ(സെക്രട്ടറി) എന്നിവർ അറിയിച്ച് കൊള്ളുന്നു.

ADVERTISEMENT

നേരത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് ശേഷം ബാലാലയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീക്കോവിലേയ്ക്ക് മാറ്റി നടത്തപ്പെടെണ്ട ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങുകളൂം നിലവിലെ സ്ഥിതി മൂലം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു.

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here