അനാവശ്യമായി കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുക. വൈറസ് ബാധ തടയാൻ മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കുക. കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകി സൂക്ഷിക്കുക. കൈകൾ അണു വിമുക്തമാക്കാൻ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക. സാമൂഹിക മാദ്ധ്യമങ്ങളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ സ്രോതസ്സ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here