ഗുരുവായൂർ: ഉത്സവത്തിൻറ ഭാഗമായി പള്ളിവേട്ടയുടെയും ആറാട്ടിൻറയും പുറത്തേയ്ക്കുള്ള എഴുന്നള്ളിപ്പ് പതിവുപോലെ നടത്താൻ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചു . പുറത്തേയെക്ക്ഴുന്നള്ളുമ്പോൾ പള്ളിവേട്ടയ്ക്ക് മേളവും ആറാട്ടിന് പഞ്ചവാദ്യവും ഒഴിവാക്കില്ല . പഞ്ചവാദ്യവും വിസ്തരിച്ച മേളവും ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു . എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതി ല്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു . പള്ളിവേട്ടയും ആറാട്ടിനും ഗുരുവായൂരപ്പൻ എഴുന്നള്ളുമ്പോൾ ക്ഷേത്രനടയിൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ പറ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ . പള്ളിവേട്ടയ്ക്ക് ഭക്തരുടെ വകയായുള്ള വേഷങ്ങളും രൂപങ്ങളും റദ്ദാക്കി . ദേവസ്വത്തിൻറ പന്നി വേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകു . ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെ ന്നുള്ളതിനാൽ ആറാട്ടുദിവസം ഓടുന്നതിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി . ആറാട്ടിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേയും പുറത്തേയും കുളക്കടവുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. കുളപ്രദക്ഷിണത്തിന് പതിവുപോലെയുള്ള അഞ്ച് ആനകൾക്കു പകരം മൂന്ന് ആനകളേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളു.ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദീപാലങ്കാരത്തിന് മത്സരം ഉണ്ടാകില്ല. സമ്മാന വിതരണവും ഉണ്ടാകില്ല.

ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തന്ത്രിയുമായും ക്ഷേത്രം പരിചാരകൻമാരുമായും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി കൂടിയാലോചന നടത്തിയിരുന്നു . ഉത്സവച്ചടങ്ങുകൾക്ക് വാദ്യം ഒഴിവാക്കരുതെന്ന് തന്ത്രിയും പരിചാരകരും ദേവസ്വത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

Was this page useful?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Votes: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here