ചാവക്കാട്: തിരുവത്ര ശ്രീ നാഗഹരി കാവ് ക്ഷേത്രം പത്താമുദയ വേല മഹോത്സവം കൊടിയേറി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ നാരായണൻകുട്ടി ശാന്തി അവർകളുടെ പ്രധാന കാർമികത്വത്തിൽ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സ്വാമി മുനീന്ദ്രനന്ദ കൊടിയേറ്റ് നടത്തി.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here