ഗുരുവായൂർ: ഭുവനേശ്വർ കിറ്റ് & കിസ്സ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വെച്ചു നടന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതിനിധികരിച്ച് മത്സരിച്ച ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ റൗണ്ട് മിക്സഡ് ഇനത്തിൽ വെള്ളി മെഡലും, ഇന്ത്യൻ റൗണ്ട് ടീം ഇനത്തിൽ വെങ്കല മെഡലും കരസ്ഥമാക്കി. ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളായ ആനന്ദി റ്റി എം (വെള്ളി, വെങ്കലം), ശാലിന (വെങ്കലം), അതുല്യ സോമൻ(വെങ്കലം). ഗുരുവായൂർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോളേജിലെ ആറു വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രതിനിധികരിച്ച് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here