ഗുരുവായൂര്‍: ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് 13.05.2019 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന Walk in Interview 14.05.2019 ന് അതാതു സമയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയിച്ചു:

ADVERTISEMENT

വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

  1. Live Stock Inspector Gr II 14.05.2019 10 am (R1-2714/19)
  2. Public Relation Officer 14.05.2019 10 am
  3. വാദ്യവിദ്യാലയം അദ്ധ്യാപകന്‍ (തകില്‍) 14.05.2019 12 am
    (R1 – 930/19)
  4. Hardware and Network Engineer 14.05.2019 2 am
    (R1-3550/19)

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here