ഗുരുവായൂർ: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ വെറ്ററിനറി സർജൻ തസ്തികയിൽ പ്രതിമാസം 41 ,475 /- ക യിൽ 1 വർഷത്തേക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നതിന് 2 .5 .2019 നു രാവിലെ 11 .00 മണിക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ വെച്ച് walk in interview നടത്തുന്നതാണ്.

ADVERTISEMENT

01 .01 .2019 നു 25 നും 40 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള 1 ) Degree in Veterinary Science 2 ) Experience as Veterinary Surgeon for three years എന്നീ യോഗ്യത ഉള്ള താല്പര്യമുള്ള ഹിന്ദുയുവാക്കളായവർ ബന്ധപ്പെട്ട അസ്സൽ രേഖകൾ, ബയോഡേറ്റ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവയും പകർപ്പും സഹിതം അന്നേ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ഹാജരാകാവുന്നതാണെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയിച്ചു

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here