ജീവ ഗുരുവായൂരിന്റെ പാചക പഠനത്തിൽ ഇന്ന് 17.04.2019 ബുധനാഴ്ച കപ്പ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സമയം വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് പാചകവും, 5 മണിക്ക് ക്ലാസ്സും, 6 മണിക്ക് ഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here