തൃശൂർ: ഊരകം സർഗ്ഗ ശ്രീലകത്തിന്റെ കഥകളി രസികം രണ്ടാം അരങ്ങ് . കിരാതം ഊരകം കരയോഗ ശാലയിൽ ഏപ്രിൽ ഏഴാം തിയ്യതി ഞായറാഴ്ച നടന്നു.

ADVERTISEMENT

COMMENT ON NEWS

Please enter your comment!
Please enter your name here