ലോക് സഭാ ഇലക്ഷൻ 2019 നോടനുബന്ധിച്ച് Speial Police ആയി ജോലി ചെയ്യാൻ വിമുക്ത ഭടൻമാർ NCC കേഡറ്റുകൾ, NSS വളണ്ടിയർ മാർ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. താൽപര്യമുള്ളവർ Bio Data, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സ ഹീതം ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപെടേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here