ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം 13.05.2019 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇന്റര്‍വ്യൂ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

0
299


ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് 13.05.2019 ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന Walk in Interview 14.05.2019 ന് അതാതു സമയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വിവരം താങ്കളുടെ മാധ്യമത്തില്‍ വാര്‍ത്തയായി നല്കുന്നതിന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.
നമ്പര്‍ തസ്തിക മാറ്റിയ തീയ്യതി സമയം

 1. Live Stock Inspector Gr II 14.05.2019 10 am (R1-2714/19)
 2. Public Relation Officer 14.05.2019 10 am
 3. വാദ്യവിദ്യാലയം അദ്ധ്യാപകന്‍ (തകില്‍) 14.05.2019 12 am
  (R1 – 930/19)
 4. Hardware and Network Engineer 14.05.2019 2 am
  (R1-3550/19)
  ഒപ്പ്
  അഡ്‌നിമിസ്‌ട്രേറ്റര്‍

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here