ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വാർഡുകളിലൂടെ

LDF

UDF

BJP

Ward 1 Thozhiyoor

Ward 1 Thozhiyoor